LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Piekrišana. Pirms Weblapas (mājas lapas jeb tīmekļa vietnes) lietošanas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem. Uz piekļuvi Weblapai un tās izmantošanu attiecas šie Noteikumi un spēkā esošie normatīvie akti. Atverot (piekļūstot) šai Weblapai un lietojot to, Jūs kā lietotājs, pilnībā piekrītat šiem lietošanas Noteikumiem, apliecināt, ka saprotat lietošanas noteikumus un piekritat tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, aizveriet Weblapu.

Weblapas turētājs. SIA "Auto pārstrāde" (Reģ.Nr.50003716001, Juridiskā adrese: Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057, e-pasts: infо@аutоpаrstrаde.lv), turpmāk tekstā - Kompānija.

Noteikumi. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visu noteiktu www.autoparstrade.lv Weblapas apmeklētājiem un lietotājiem un nosaka tas rīku un Satura izmantošanas noteikumus un nosacījumus. Ja konkrētu pakalpojumu, produktu vai attiecību noteikumi ir pretrunā šiem Noteikumiem, augstāks spēks ir attiecīgiem konkrēto pakalpojumu, produktu vai attiecību noteikumiem.

Weblapas mērķis. Weblapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās apmeklētājus un lietotājus par Kompānijas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem, to izmantošanas un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī piedāvāt iespēju sazināties ar Kompāniju.

Privātuma politika. Kompānija rūpējas par savu klientu privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi. Savā darbībā Kompānija pieturas privātuma politikai, sk. šeit.

Sīkdatnes. Kompānijas Weblapās tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu Weblapu un saistīto pakalpojumu kvalitāti. Sīkdatņu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un pētīt lietotāju uzvedību Weblapā.

Weblapas Saturs. Weblapas Saturam un tajā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, izņemot informācijai, kura publicējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Kompānijai ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, pilnībā vai daļēji, mainīt, izņemt vai grozīt Weblapas Saturu. Ir tiesības bez brīdinājuma dzest Saturu, kā arī slēgt Weblapu.

Kompānija negarantē, ka Weblapā publicētā informācija vienmēr ir preciza un pilnīga, bez kļūdām un neprecizitātēm. Kompānijā neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem šajā sakarā.

Satura autortiesības. Weblapa un tās saturs, tajā skaitā visi teksti, attēli, logo un u.c. elementi, bet ne tikai (Noteikumu tekstā – Saturs), un to autortiesības pieder Kompānijai un / vai trešajām personām, un visas tiesības ir aizsargātas, ja vien nav norādīts citādi. Jebkurš Saturs, kurš ir preču zīme, logo vai pakalpojumu zīme ir reģistrēta vai nereģistrēta Kompānijas preču zīme. Jebkura Satura izmantošana citiem mērķiem nekā norādīts Noteikumos vai papildus norādījumos, bez nepārprotamas rakstiskas Satura īpašnieka atļaujas ir stingri aizliegta. Satura pārpublicēšanas gadījumā ir jānorāda hipersaiti.

Saites uz trešo pušu interneta resursiem. Weblapā var būt saites uz tīmekļā vietnēm (interneta resursiem), kuras pieder vai kuru pārvaldītājas ir citas puses, nevis Kompānija. Saites ir paredzētas tikai lietotāja ērtībām. Kompānija nav atbildīga par šo interneta resursu saturu, konfidencialitātes politiku vai drošību, un nekontrolē to. Papildus iepriekš minētam, Kompānija īpaši atsakās no atbildības, ja šādas lapas: (a.) pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības un / vai (b.) nav atbilstošas paredzētajam mērķim un / vai (c.) nenodrošina atbilstošu drošību un / vai (d.) satur vīrusus vai citus postošus objektus un / vai (e.) ir apmelojošas vai neslavu ceļošas. Kompānija nav saistīta ar šo interneta resursu saturu vai tajos piedāvātajiem produktiem. Ja lietotājs atver šādu interneta resursu, viņš darā to uz savu atbildību un bez Kompānijas atļaujas.

Lietotāja pienākumi un atbildība. Lietotājs piekrīt, ka piekļūstot Weblapai vai lietojot to, ievēros šos Noteikumus un brīdinājumus vai norādījumus attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Lietotājs apņemas vienmēr rīkoties labticīgi un saskaņā ar likumu un labākas prakses paražām. Lietotājs apzinās, ka nav tiesīgs veikt jebkādas nesankcionētas izmaiņas vai labojumus Weblapā, tās funkcionalitātē vai jebkādā veidā citā Saturā, kā arī nav tiesīgs jebkādā veidā kaitēt Weblapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka lietotājs ir atbildīgs par viesiem izraisītiem zaudējumiem un / vai kaitējumu Kompānijai u.c. trešajām personām (ieskaitot servera turētāju u.c.) šo Noteikumu pārkāpšanas dēļ.

Atbildības atruna. Kompānija neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties lietojot Weblapu u.c. Kompānijas interneta resursus vai tajos norādītās informācijas un cita Satura izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tajos piedāvātie pakalpojumi, Weblapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama, tās darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Kompānija neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām vai trešo pušu nelikumīgām darbībām, kas var rasties Weblapas u.c. interneta risinājumu izmantošanas laikā. Kompānijai ir tiesības pārtraukt Weblapas vai tās atsevišķu sadaļu darbību, t.sk. īslaicīgi, piem. saistībā ar Weblapas uzturēšanas un darbības uzlabošanas pasākumiem. Lietojot Weblapu, lietotājs uzņemas atbildību par iespējamiem riskiem.

Noteikumu pārskatšana. Šie Noteikumi aktualizēšanas datums: 01.05.2019. Kompānija var jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt šos Noteikumus. Šādas izmaiņas lietotājam ir saistošas, tāpēc, ieteicam, sekot šo Noteikumu aktualizēšanai.

Likumdošana un jurisdikcija. Šie Noteikumi un Weblapas lietošana ir pakļauti Latvijas likumdošanai. Visas domstarpības, kas radušās no vai ir saistītas ar šiem Noteikumiem vai Weblapu, uz kuru tie attiecas, tiks risinātas Latvijas vispārīgās jurisdikcijas tiesās.SIA "Auto pārstrāde"Reģ.Nr.50003716001Adrese: Granīta iela 13A, Rīga, LV-1057(C) - Auto pārstrāde, SIA - 2019