RĪKOJIES PAREIZI 2022

Pakalpojumu loterijas Nr.7471

“Rīkojies pareizi 2022”

noteikumi

Izloze ir veikta! Apsveicam akcijas "Rīkojies pareizi 2022" laimētājus!

LAIMĒTĀJS TEL. NR. BALVA

INGA KA... .........183 Neoline T24 elektriskais skrejritenis

ELĪNA AR... .........310 velosipēds Kross Hexagon, universāls, balta/melna/pelēka, 26»

JURIJS KU... .........610 Toyota C-HR ar pilnu bāku uz nedēļas nogali no SIA "AMSERV Motors"

ANŽELA JU... .........054 KIA Sportage ar pilnu bāku uz nedēļas nogali no SIA "Forum Auto"

JĀNIS GE... .........991 Škoda Fabia ar pilnu bāku uz nedēļas nogali no SIA "Verte Auto"


Laimētājam tika nosūtīta sms. Balvu var saņemt SIA "Auto pārstrāde" telpās (Granīta iela 13A, Rīga) līdz 17.12.2022., līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Vairāk informācijas zvanot uz tel.29350871

Atbalstītāji:

 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

1.1. LOTERIJA – Rīkojies pareizi 2022

1.2. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS – LOTERIJAS ietvaros sniegtā pakalpojumu nodrošinātājs: SIA "Auto pārstrāde", reģistrācijas numurs 50003716001, juridiskā adrese: Granīta iela 13A, Rīga, Latvija, LV-1057.

1.3. ORGANIZĒTĀJS – PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “FRESH MEDIA, reģistrācijas numurs 50103488111, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 27-22, LV-1011, Rīga, Latvija.

1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama Interneta mājas lapā https://www.autoparstrade.lv/, un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.


 1. LOTERIJAS NORISES VIETA:

2.1. Loterija notiek Latvijas Republikā. Pakalpojumi tiek sniegti PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA juridiskajā adresē: Granīta iela 13A, Rīga, Latvija, LV-1057.


 1. LOTERIJAS NORISES LAIKI:

3.1. LOTERIJAS norises periods: no 2022. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 26. oktobrim.

3.2. Reģistrācijas veikšanas periods: no 2022. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 23. oktobrim.

3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2022.gada 26. oktobris 12.00.

3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: no 2022.gada 26.oktobra līdz 2022. gada 17. decembrim.


 1. LAIMESTI:

4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 797.49 (septiņi simti deviņdesmit septiņi eiro un 49 centi), ko veido kopā pieci šādi laimesti ar norādīto vērtību:

 • Viens Neoline T24 elektriskais skrejritenis – 352.20 EUR;

 • Viens velosipēds Kross Hexagon, universāls, balta/melna/pelēka, 26" – 408.99 EUR;

 • Viena automašīna Toyota C-HR ar pilnu bāku uz nedēļas nogali no SIA "AMSERV Motors" – 12.10 EUR;

 • Viena automašīna KIA Sportage ar pilnu bāku uz nedēļas nogali no SIA "Forum Auto" – 12.10 EUR;

 • Viena automašīna Škoda Fabia ar pilnu bāku uz nedēļas nogali no SIA "Verte Auto" – 12.10 EUR.


 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi, kas nodod savu automašīnu, kas atbilst Pielikumā Nr. 1 minētajam aprakstam, utilizācijai SIA “Auto pārstrāde” pieņemšanas laukumā: Granīta iela 13A, Rīga, Latvija, LV-1057. un saņemot pakalpojumu, veikuši atzīmi par vēlēšanos reģistrēties LOTERIJĀ.

5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.2.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM Granīta ielā 13A, Rīgā, Latvijā, LV-1057 ir jānodod sava automašīna utilizācijai un pie pakalpojuma saņemšanas norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu un telefona numuru, kā arī veicot atzīmi par vēlēšanos reģistrēties LOTERIJĀ.

5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošie PAKALPOJUMI, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās.

5.4. PAKALPOJUMU skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.

5.5. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie PAKALPOJUMI, kas reģistrēti izlozei, piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.


 1. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:

6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 100 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Iespēja laimēt ir katram 20. dalībniekam.


 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir jānodod sava automašīna utilizācijai atbilstoši NOTEIKUMU 5. punktā norādītajam. Reģistrācija ir bezmaksas.


 1. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:

8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa, izlozējot laimestu ieguvējus ar programmatūras RANDOM.ORG palīdzību.

8.2. SIA “FRESH MEDIA” veic izlozi starp visām reģistrācijām. Pēc izlozes SIA “FRESH MEDIA” informē PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU par izlozētajiem laimētājiem un informē laimētājus par laimesta saņemšanu.

8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Lāčplēša ielā 27-22, Rīgā, LV-1011, Latvijā.


 1. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:

9.1. Loterijas rezultāti (laimējušās personas un laimesti) tiks publicēti Interneta mājas lapā https://www.autoparstrade.lv/ un SIA “Auto pārstrāde” Facebook lapā https://www.facebook.com/auto.parstrade/ 26.10.2022.


 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA "Auto pārstrāde" telpās Granīta ielā 13A, Rīgā, Latvijā, LV-1057 līdz NOTEIKUMU 3.4.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA īpašumā.

10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot SMS uz uzvarētāja telefona numuru vai e-pastu, kas ir ticis norādīts, reģistrējoties. Ja minētais e-pasts nav pareizs, laimētājam ir jāpiesakās pašam pie ORGANIZĒTĀJA.

10.3. Laimesti laimētājiem netiks sūtīti pa pastu, kurjeru vai ar pakomātu palīdzību.

10.4. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.


 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2022. gada 17. decembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Lāčplēša ielā 27-22, Rīgā, LV-1011, Latvijā vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi annemari@armadillo.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.

11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:

 • dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;

 • sekām, kas radušās dēļ nepareizas reģistrācijas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.


 1. CITI NOTEIKUMI:

12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “FRESH MEDIA” un SIA “Auto pārstrāde” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.

12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu SIA FRESH MEDIA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA reģistrācija un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.Pielikums Nr.1

Pakalpojumu loterijas “Rīkojeis pareizi 2022” noteikumiem

Utilizējamās automašīnas apraksts:

 1. Automašīnai ir visi riteņi (riepas ar diskiem), kam jāatrodas tiem paredzētajās vietās;

 2. Automašīnai ir atbilstošs akumulators;

 3. Automašīnai ir iekšējie elektrības vadi, kam jāatrodas tiem paredzētajās vietās;

 4. Automašīnas degvielas bākā var atrasties tikai un vienīgi degviela;

 5. Automašīnai ir jābūt dzinējam un pārnesum kārbai;

 6. Automašīnai nedrīkst būt juridisku šķēršļu norakstīšanai (lieguma CSDD).


Papildnosacījumi utilizējamai automašīnai:


 1. Ja automašīna neatbilst augstāk minētajam aprakstam, tai tiek piemērota standarta cena.

 2. Ja degvielas bākā vai citās tvertnēs tiek konstatēti neatbilstoši šķidrumi vai materiāli, tas tiek klasificēts kā piesārņojums, par ko tiek piemērota standarta cena ar samazinājumu.

 3. Automašīnā nedrīkst atrasties celtniecības vai sadzīves atkritumi, pretējā gadījumā automašīnas pieņemšana utilizācijai var tikt atteikta.

 4. Automašīnu utilizācijai drīkst nodot tikai tās īpašnieks, līdz ar to Akcijā var piedalīties tikai nododamās automašīnas īpašnieks, kas norādīts automašīnas reģistrācijas apliecībā.